برچسب: تعجیل

  • ارتباط تاخیر ظهور با تلاش دشمنان

    ارتباط تاخیر ظهور با تلاش دشمنان

    ببخشید یک سوال دارم با توجه به این که قبل از ظهور شیاطین بخصوص شیاطین انسی همه تلاش خود را به کار می برند که ظهور یا عقب بیفتد ویا اتفاق نیفتد. وبا نظر به این که خوب این چند سال اخیر بخصوص همین چند وقته می بینیم که دشمن با تمام قوایی که داشته…